textour2023

Terug naar deelnemers

textour2023

Niki de Schryver Directeur Cosh!

Ik ben Niki de Schry­ver, de opricht­ster van COSH!

Als bache­lor in de mode­tech­no­lo­gie ben ik ont­zet­tend gedre­ven om ver­an­de­ring teweeg te bren­gen in de mode-indu­strie. Wist je trou­wens dat mode een van de meest ver­vui­len­de indu­strie­ën ter wereld is? Time for a change!

GEDRE­VEN DOOR PAS­SIE VOOR TRANS­PA­RAN­TIE EN EERLIJKHEID

Mijn pas­sie voor inno­va­tie­ve busi­ness­mo­del­len en duur­zaam­heid begon bij het Vle­rick Young Mana­ge­ment Pro­gram­me, zo’n 8 jaar gele­den. Toen zet­te ik als busi­ness devel­o­per bijj Hone­st­By van ont­wer­per bru­no Pie­ters een zo eco­lo­gisch en duur­zaam moge­lij­ke mode­merk mee op.

Dat was opval­lend, want de hele pro­duc­tie­ke­ten en de onkos­ten­struc­tuur van de kle­ding was vol­le­dig trans­pa­rant voor de consument.

Met COSH! wil ik nog meer druk zet­ten op de mode-indu­strie en de goe­de mer­ken en retai­lers steunen.

Sinds­dien nemen steeds meer mode­mer­ken dat trans­pa­ran­te busi­ness­mo­del over.

Met COSH! wil ik nog meer druk zet­ten op de mode-indu­strie en de goe­de mer­ken en retai­lers steu­nen. Want als shop­pers duur­za­me­re kle­ding­keu­zes maken, moe­ten ook de win­kels en mer­ken volgen.

Adviesverlening

Ik weet hoe moei­lijk (duur­za­me) mer­ken en retai­lers het soms heb­ben om de eind­jes aan mekaar te kno­pen. Hoe wei­nig er nog over­blijft als je de huur betaald hebt, je per­so­neel uit­be­taal­de of kle­ding inkocht. Die erva­ring deed ik zelf op in retail, e‑commerce, mar­ke­ting en pro­duc­tie­ke­tens.

Ik begrijp ook dat er wei­nig tijd over­blijft om op zoek te gaan naar duur­za­me grond­stof­fen of naar duur­za­me mer­ken. En dat je als win­ke­lier al hele­maal geen tijd hebt om zelf uit­ge­brei­de duur­zaam­heids­ver­sla­gen te schrij­ven over de mer­ken die je ver­koopt.

Nu advi­seer ik star­ten­de mer­ken. Ik help hen om trans­pa­ran­te en cor­rec­te infor­ma­tie te geven en de juis­te duur­zaam­heids­keu­zes te maken. En de duur­zaam­heids­ver­sla­gen? Die stel­len we bij COSH! voor jou op.

Heb je al lan­ger een shop of een merk, maar wil je meer duur­zaam te werk gaan? Ik kan je in 5 x2 coa­ching­ses­sies advi­se­ren, bege­lei­den en door­ver­wij­zen naar nieu­we duur­za­me leve­ran­ciers. Voor gro­te retai­lers met com­plexe sup­ply chains werk ik graag samen met een duur­za­me inkoopspecialist.

Volg deze deelnemer via
Website Facebook Linkedin Instagram